OFERTA

KSIĘGOWOŚĆ

prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
prowadzenie ewidencji środków trwałych, 
prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego,
prowadzenie ksiąg w pełnym zakresie,
sporządzanie oraz składanie sprawozdań finansowych,
pomoc w rozwiązaniu zaległości księgowych z lat ubiegłych,
składanie okresowych sprawozdań finansowych,
deklaracje podatkowe VAT, CIT, PIT.

KADRY I PŁACE

sporządzanie listy płac, 
rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników,
pełna obsługa rozliczeń z ZUS oraz sporządzenie deklaracji ZUS,
prowadzenie kart wynagrodzeń, 
roczne rozliczenia podatkowe pracowników oraz raporty zarządów,
przygotowanie umów cywilno-prawnych oraz umów o pracę,
obsługa rozliczeń z ZUS,
przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników z ZUS,
wystawianie świadectw pracy.